Containerlar;

Images ve Containers:

Sanal Makine ve Container arasındaki farklar:

Docker Kurulumu:

docker --versionDocker version 18.06.1-ce, build e68fc7a

Dockerfile Oluşturma:

# Python runtime 
FROM python:2.7-slim
# çalışıcak yol(directory) ayarlanıyor /app
WORKDIR /app
# Geçerli dizin içeriklerini app altındaki container içine kopyalayın
COPY . /app
# Gerekli pakatler requirements.txt üzerinden yüklenmesi için
RUN pip install --trusted-host pypi.python.org -r requirements.txt
# 80 portunu bu konteyner dışına tanımlama
EXPOSE 80
# Environment variable tanımlama
ENV NAME World
# container başladığı zaman app.py dosyası çalıştırılacak
CMD ["python", "app.py"]

requirements.txt

Flask
Redis

app.py

from flask import Flask
from redis import Redis, RedisError
import os
import socket
# Connect to Redis
redis = Redis(host="redis", db=0, socket_connect_timeout=2, socket_timeout=2)
app = Flask(__name__)@app.route("/")
def hello():
try:
visits = redis.incr("counter")
except RedisError:
visits = "<i>cannot connect to Redis, counter disabled</i>"
html = "<h3>Hello {name}!</h3>" \
"<b>Visits:</b> {visits}"
return html.format(name=os.getenv("NAME", "world"), visits=visits)
if __name__ == "__main__":
app.run(host='0.0.0.0', port=80)
docker build --tag=hello .
docker image lsREPOSITORY      TAG         IMAGE ID
hello latest 60c31462b370
docker run -p 4000:80 hello

Kaynaklar:

https://www.linkedin.com/in/havvagercek/