Bu yazımda .Net Core 3.1 ile Redis’in kullanımına ve docker üzerinde redis’i nasıl ayağa kaldırabileceğimizi göreceğiz.

Redis açık kaynak kodlu, NoSQL olan bir bellek içi (in-memory data structure store) veri yapısı deposudur. Redis’i cache, veritabanı, mesaj broker veya kuyruk yapıları için kullanabiliriz. C dili ile yazılmıştır. Oldukça hızlı ve bir…

Docker, uygulamaları konteynerlar ile geliştirip, hızlı bir şekilde derleme, test etme ve çalıştırma olanakları sunan bir platformdur. Yazılımlar containerlar ile birer paket haline getirilir. Bu şekilde her yerde aynı şekilde kullanabilme, kolay bir deploy süreci sunuyor.

Sanal makineler sunucu donanımının sanallaştırılmasını sağlar. Containerlar ise bir sunucunun işletim sistemini sanallaştırır. Docker…

RabbitMQ, bir mesaj kuyruğu yapısıdır(message queue / broker). Bir uygulamadan aldığı mesajı zamanı geldiğinde başka bir uygulamaya iletir. Gerçek hayattan bir örnek verecek olursak bunu bir postacıya benzetebiliriz. Almış olduğu postayı zamanı geldiğinde postanın sahibine iletir.

RabbitMQ bize nasıl yardımcı olur?

Uygulamalarımızda her zaman yapılacak işlerin hemen yapılmasına gerek duymayabiliriz…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store